Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – ABC Tłumaczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 22/1, nr NIP 1133040401, nr REGON 389905410 moich danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszone żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.abctlumaczenia.eu oraz wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Administratora Danych za pośrednictwem wskazanych przeze mnie danych w celu udzielania odpowiedzi na pytanie, ustosunkowania się do zgłoszonego żądania. Przetwarzane będą następujące kategorie danych:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • treść wiadomości,
 • adres IP.

Niniejszym oświadczam, że wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Ponadto, mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi na pytanie, ustosunkowania się do zgłoszonych żądań.

Odbiorcami danych mogą być firmy IT, pracownicy Administratora Danych, osoby współpracujące z Administratorem Danych.

Mam prawo żądania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, można znaleźć
w Polityce Prywatności.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem e-mail: poczta@abctlumaczenia.pl

Polityka Prywatności 

I. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych jest firma ABC Tłumaczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 22/1, nr NIP 1133040401, nr REGON 389905410 (zwany dalej jako ”Administrator Danych” albo ”ABC”).

Administrator Danych dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności użytkowników oraz osób zainteresowanych. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz osób zainteresowanych.

Polityka ma na celu przede wszystkim, poinformowanie użytkowników oraz osób zainteresowanych o przysługujących ich prawach w związku z przetwarzaniem ich danych przez Administratora Danych.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również do wymogów obowiązujących przepisów prawa m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

II. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operacje dokonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • danych osobowych – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Obejmują one dane użytkowników, dane pacjentów;
 • podmiocie przetwarzającym – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • profilowaniu – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • pseudonimizacji – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • użytkownik – osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.abctlumaczenia.eu;
 • osoba zainteresowana – osoba, która złożyła zapytanie poprzez formularz kontaktowy poprzez stronę internetową www.abctlumaczenia.eu.

III. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w tym między innymi:

 • Dane użytkowników – IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW, a także w sytuacji korzystania przez użytkownika z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW;
 • Dane osób zainteresowanych – nazwa firmy, imię, nazwisko, temat, treść wiadomości, adres e-mail;

IV. Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda – dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dot. zgłoszonego żądania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.abctlumaczenia.eu;
 • wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia
  i przeglądania strony internetowej www.abctlumaczenia.eu(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora, art. poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowników, osób zainteresowanych, czy też udzielenie odpowiedzi na Państwa żądania, zwiększenie efektywności strony internetowej i usług, zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Administratora Danych będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez Państwa strony internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

Dane osobowe osób zainteresowanych będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie złożone w formularzu kontaktowym.

V. Przysługujące Prawa 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania
  od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak jest, do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują m. in. cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne,
  a przysługujące Państwu prawo dostępu mogą ograniczać interesy innych osób. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Otrzymanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 • prawo poprawiania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw związanych z jej szczególną sytuacją. Nie jest to prawo absolutne i nie ma zastosowania w niektórych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do obrony prawa w ramach postępowania sądowego.
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi Danych oraz ma praw przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji, kiedy domniemywa się, że Państwa dane osobowe przetwarzamy w nieuzasadniony sposób, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Taką skargę należy kierować na adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

Swoje prawa mogą Państwo realizować poprzez zgłoszenia pisemne lub ustne swoich żądań
w siedzibie Administratora Danych lub pod adresem e-mail: poczta@abctlumaczenia.pl

Państwa żądanie rozpatrzymy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
VI. Przekazywanie danych 

Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być szczególności takie podmioty, jak: firmy księgowe, audytorskie, firmy świadczące usługi informatyczne.

Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osób zainteresowanych i użytkowników oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Państwa dane osobowe bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VII. Pozyskiwanie danych 

W większości pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez jej odwiedzenie i śledzenie Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które przekazują Państwo w ramach wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy.

VIII. Środki bezpieczeństwa 

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki w celu:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,
 • zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii danych osobowych,

Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą one obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w celu jej aktualizacji i zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Państwa danych.

IX. Pytania

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych – listownie na adres siedziby Administratora Danych lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@abctlumaczenia.pl

Polityka Cookies 

 1. Firmą ABC Tłumaczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: „ABC”) podczas udostępniana zawartości na swojej stronie internetowej www.abctlumaczenia.eu stosuje pliki Cookies (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez ABC technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.
 2. Zapisywane pliki Cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, dane o urządzeniu za pośrednictwem którego odwiedzasz stronę, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja, adres IP i położenie z niego wynikające, nazwę domeny serwisu z którego pochodzą, parametry techniczne urządzenia.
 3. ABC ma możliwość odczytywania plików Cookies, które na Państwa urządzeniu zapisały naszą stronę internetową.
 4. Niektóre Cookies umożliwiają nam połączenie Państwa aktywności podczas przeglądania naszej strony już w chwili, kiedy otwierane jest okno przeglądarki internetowej, aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, Cookies kasują się. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony czas i aktywują się zawsze podczas odwiedzania strony internetowej, tworzącej poszczególne Cookies.
 5. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez ABC w następującym celu:
  • optymalizacji dostosowania zawartości stron WWW do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i przedstawienie stron WWW w formie dostosowanej do jego potrzeb,
  • tworzenia statystyk umożliwiających sposób Użytkowania stron WWW przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,
  • utrzymania sesji przeglądarki internetowej zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,
  • przedstawieniu Użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań
 6. ABC stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach
  • Uwierzytelniające,
  • Zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,
  • Zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,
  • Zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika,
  • Pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.

  Zamieszczane przez serwer pliki Cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku Cookies.

 7. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzystacie. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:
 8. Wyłączenie przez Użytkowników stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez Serwis. Jeśli nie wyłączysz korzystania z plików Cookies, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich używanie.