Warto wiedzieć

Strona obliczeniowa:

liczba znaków tekstu po przetłumaczeniu. Za znak uważa się: litery, cyfry,
znaki przestankowe oraz spacje. W naszym biurze strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego
(nieprzysięgłego) liczy 1500 znaków.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione (powszechnie zwane przysięgłym):

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są wówczas, gdy składają Państwo przetłumaczone
dokumenty w urzędach. Zazwyczaj następujące dokumenty tłumaczone są przez tłumaczy
przysięgłych: akty stanu cywilnego, dyplomy, świadectwa szkolne, wypisy z KRS, dokumenty
samochodowe, wyroki sądów.

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego:

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) zawiera 1125 znaków (litery,
cyfry, znaki przestankowe oraz spacje). Każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako pełna
strona tłumaczenia.

Zasady dotyczące wykonywania tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 25 listopada 2004 roku

Pisownia imion i nazwisk zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

Zasady transliterowania imion i nazwisk, zapisanych cyrylicą, reguluje art. 14 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w następującym brzmieniu:
Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.

Legalizacja dokumentów, wystawianych przez polskie uczelnie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą wyłącznie
oryginały następujących dokumentów:

  • dyplomy ukończenia studiów (w twardej oprawie);
  • zaświadczenia o ukończeniu studiów (podpisane przez organy uczelni);
  • dyplomy nadania stopni naukowych;
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.;

Legalizacji dyplomów uczelni artystycznych dokonuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Ministerstwo Obrony Narodowej;
Legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Ministerstwo Zdrowia;
Legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie
dokonuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
więcej o legalizacji dyplomów

Legalizacja świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości („stara
matura”) oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez
szkoły lub kuratora oświaty, dokonuje właściwy terenowo kurator oświaty
więcej o legalizacji świadectw

Korekta redaktorska przez native speakera

Jeżeli przetłumaczony dokument ma stać się przedmiotem publikacji, wówczas zaleca się, aby
został dodatkowo sprawdzony przez rodzimego użytkownika języka, na jaki został przetłumaczony,
pod względem poprawności językowej (gramatycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej i stylistycznej).