Regulamin

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków wraz z odstępami między wyrazami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu.
 3. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata według cennika.
 4. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania.
 5. “ABC Tłumaczenia” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia, jednak zdaje sobie sprawę z konieczności ścisłej współpracy z Klientem w następujących przypadkach:
  1. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia
   takowego glosariusza, ABC zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta.
  2. Klient jest zobowiązany uprzedzić “ABC Tłumaczenia” o tłumaczeniu, przeznaczonym do publikacji. Takowe zlecenie podlega dodatkowej weryfikacji (płatnej dodatkowo 50% stawki podstawowej). Ponadto przy realizacji tłumaczenia, przeznaczonego do publikacji, “ABC Tłumaczenia” może wymagać możliwości konsultacji z Klientem.
   Klient może nie wyrazić zgody na dodatkową weryfikację i w takim przypadku “ABC Tłumaczenia” ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości zlecenia.
 6. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 14 dni od daty wykonania tłumaczenia. “ABC Tłumaczenia” ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 7. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.
 8. “ABC Tłumaczenia” ponosi maksymalną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody, powstałe w wyniku błędów popełnionych w tłumaczeniu, wyłącznie do wartości netto wykonanego zlecenia, w ramach którego dane tłumaczenie jest sporządzane.
 9. “ABC Tłumaczenia” nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym.
 10. “ABC Tłumaczenia” ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Koszt wezwania do zapłaty – 50 zł netto
 12. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i “ABC Tłumaczenia” będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 14. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.